<គ្មាន>

សារ​កំហុស

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 330 of /home/excalibu/public_html/keystone-asset/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 330 of /home/excalibu/public_html/keystone-asset/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 330 of /home/excalibu/public_html/keystone-asset/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 330 of /home/excalibu/public_html/keystone-asset/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 330 of /home/excalibu/public_html/keystone-asset/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 330 of /home/excalibu/public_html/keystone-asset/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 330 of /home/excalibu/public_html/keystone-asset/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 330 of /home/excalibu/public_html/keystone-asset/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 330 of /home/excalibu/public_html/keystone-asset/includes/module.inc).
 • Deprecated function ៖ Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor ក្នុង require_once() (ជួរ 3295 នៃ /home/excalibu/public_html/keystone-asset/includes/bootstrap.inc) ។
 • Deprecated function ៖ Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor ក្នុង require_once() (ជួរ 113 នៃ /home/excalibu/public_html/keystone-asset/sites/all/modules/ctools/ctools.module) ។
 • Deprecated function ៖ implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters ក្នុង drupal_get_feeds() (ជួរ 394 នៃ /home/excalibu/public_html/keystone-asset/includes/common.inc) ។